9 ОУ "Пейо Крачолов Яворов"
Основно училище в град Благоевград

Мисия и визия

Нашата цел е да подготвим учениците за учене през целия живот, като предоставим качествено образование и възпитание. Стремим се да дадем възможност на младите хора да се развиват като отговорни, грижовни и активни членове на обществото, да помогнем за запазване и развиване на таланта им, така че да живеят пълноценно, да придобиват компетентности, необходими за успешна личностна и професионална реализация и активен граждански живот в съвременните общности.

Ние се стремим да обхванем, задържим и мотивираме учениците да се образоват, да постигнат интелектуално, емоционално, социално, нравствено и физическо развитие.

 

Утвърждаване на 9ОУ "Пейо Яворов" като интеркултурно училище, способно да формира у  учениците национални и общочовешки добродетели при подготовката им за социализация и реализация. Усъвършенстване на професионалните умения на педагогическия колектив; обособяването му като екип от високо отговорни личности, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешкото достойнство; прилагане на творческо и критично мислене в осъществяване на учебно-възпитателната дейност, за утвърждаване на младия човек като гражданин на Република България и света.

Училището се стреми чрез високо квалифицирани педагози да формира толерантност и уважение към етническата, националната, културната, езиковата и религиозна идентичност на всеки гражданин; противодействие срещу проявите на дискриминация, агресивност и насилие; училище в което постоянно се усъвършенстват професионалните умения на педагозите и се проявява загриженост и зачитане на човешките ценности.