9 ОУ "Пейо Крачолов Яворов"
Уникалното училище в град Благоевград

 

 

 

 

 

Прикачени документи

Правилник за дейността на 9.ОУ през учебна 2021/2022 година
Програмна система за предучилищно образование през 2021/2022 учебна година
План за реализиране на Стратегията за развитие на училището 2021/2022 уч. г.
Мерки за повишаване качеството на образованието 2021/2022
План за противодействие на тероризма 2021/2022
Правила за здравословни и безопасни условия на труд 2021/2022
План за подкрепа на личностното развитие и напредъка на децата и учениците в 9 ОУ 2021/2022 уч. г.
Програма и план за превенция на ранното напускане на образователната система 2021/2022 учебна година
Програма за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи 2021/2022 учебна година
Правила за работната заплата
План за квалификационната дейност 2021/2022 учебна година
Учебни планове 1-7 клас 2021/2022 учебна година
Правила за управление на човешките ресурси
Етичен кодекс на училищната общност
Стратегия на 9 ОУ /2020-2024/
Правилник за пропускателния режим и безопасността