9 ОУ "Пейо Крачолов Яворов"
Уникалното училище в град Благоевград

 

 

 

 

 

Прикачени документи

ПРОЦЕДУРА ЗА НАЛАГАНЕ НА САНКЦИИ НА УЧЕНИЦИ
ПЛАН ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ИНТЕРВЕНЦИЯ НА ТОРМОЗА И НАСИЛИЕТО
ПРАВИЛНИК ЗА ПРОПУСКАТЕЛНИЯ РЕЖИМ И БЕЗОПАСНОСТТА
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ
ПРАВИЛНИК ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД
СТРАТЕГИЯ ЗА ВЪЗПИТАТЕЛНА РАБОТА
ПРОГРАМНА СИСТЕМА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ
ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА 9 ОУ "ПЕЙО ЯВОРОВ"
СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА 9 ОУ "ПЕЙО ЯВОРОВ"
ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ
МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕ
ПРОГРАМА ЗА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ
ПРАВИЛА НЕИСПУО
ПРАВИЛНИК ЗА ТРУДОВИЯ РЕД
ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА
ПРОГРАМА ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ
ПРОЦЕДУРА ЗА РАЗВИТИЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
СИСТЕМА ЗА САМОКОНТРОЛ - ХРАНЕНЕ (КЕТЪРИНГ)
ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ