Девето основно училище "Пейо Яворов"-Благоевград
Уникалното училище в град Благоевград

Приключили проекти

Девето основно училище е единственото благоевградско училище, наградено през 2009 и 2011 година със Сертификати за качество и плакети от Министъра на образованието, младежта и науката за цялостно качествено изпълнение на европейски проекти за училищно партньорство.

  • ПРОЕКТ BG05M2OP001-5.001-0001 " РАВЕН ДОСТЪП ДО УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗИ", ФИНАНСИРАН ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ", СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

  • ПРОЕКТ BG05M2ОP001-3.018-0001 „ПОДКРЕПА ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ“, ФИНАНСИРАН ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ", СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
  • ПРОЕКТ ЗА УЧИЛИЩНО ПАРТНЬОРСТВО  С УЧИЛИЩА ОТ СЛОВЕНИЯ, ИТАЛИЯ, РУМЪНИЯ, УНГАРИЯ И ТУРЦИЯ „СПЕЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА СПЕЦИАЛНИ УЧЕНИЦИ” ПО ПРОГРАМА „КОМЕНСКИ” НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ, НАСОЧЕН КЪМ РАБОТАТА С ТАЛАНТЛИВИ УЧЕНИЦИ. (2005- 2008)

  • ПРОЕКТ „ПО-ДОБРИ УСЛОВИЯ ЗА ПО-ДОБРА ИНТЕГРАЦИЯ”, ФИНАНСИРАН ОТ РОФ, УНГАРИЯ, С ЧИЙТО СРЕДСТВА Е ИЗГРАДЕН ЦЕНТЪР ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНА ПОДГОТОВКА, ТЕАТРАЛНА И КОМПЮТЪРНА ЗАЛА. (2008 – 2009)

  • ПРОЕКТ ЗА УЧИЛИЩНО ПАРТНЬОРСТВО  „ДА СЪЖИВИМ ДРЕВНИТЕ ТАЙНИ” ПО ПРОГРАМА „КОМЕНСКИ” НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ, С ОСЪЩЕСТВЕНИ 24 МОБИЛНОСТИ НА УЧИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ В СТРАНИТЕ – ПАРТНЬОРИ ГЕРМАНИЯ, ФРАНЦИЯ И ВЕЛИКОБРИТАНИЯ. (2008- 2010)

  • ПРОЕКТ „УЧИЛИЩЕ НА ДВЕ СКОРОСТИ” ПО ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” ЗА РАБОТА С ДЕЦА, ИЗОСТАВАЩИ ОТ УЧЕБНИЯ МАТЕРИАЛ. (2009-2010)

  • ПРОЕКТ „УСПЕХ” ПО ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” ЗА ИЗВЪНЛАСНА ДЕЙНОСТИ С УЧЕНИЦИ. (2012)