9 ОУ "Пейо Крачолов Яворов"
Уникалното училище в град Благоевград

Проект за образователна мобилност по Програма "Еразъм+", КД 1

Проект "Двигатели на промяната" е финансиран по програма "Еразъм+" на Европейския съюз и е насочен към изпълнението на четири мобилности на педагогически персонал в четири европейски структурирани курсове. 

Основната цел на проект "Двигатели на промяната" e подобряване на училищната организация посредством мултиплициране на преподавателски и управленски знания и умения, придобити в обучения и изградени професионални контакти на европейско ниво.
С изпълнението на проекта ние планирахме и успяхме да постигнем в пълна степен четири конкретни цели:
1. Усъвършенстване и разнообразяване на прилаганите и прилагане на нови педагогически техники за работа с ученици със специални образователни потребности;
2. Подобряване на управлението на училището и лидерските умения в съвременната динамична среда;
3. По-широко разбиране и развиване на умения за създаване на позитивни взаимоотношения в приобщаващата класна стая;
4. Засилване на ефективното сътрудничество с родителите и другите заинтересовани страни с цел превенция на отпадането от училище на деца в задължителна училищна възраст.

 Видео презентации на Феризка Шамова, учител по БЕЛ:

https://www.youtube.com/watch?v=j2AAGajuGU8&t=10s

 https://www.youtube.com/watch?v=jiZ7whvaKRQ

 

 Презентациите на участниците, включени в Практически наръчник на педагогическите специалисти - в прикачените долу файлове: