Девето основно училище "Пейо Яворов"-Благоевград
Уникалното училище в град Благоевград

Вътрешноорганизационни документи

Прикачени документи

План за действие за безопасност на движението по пътищата
План за защита при бедствия
Заповед за въвеждане на временни противоепидемични мерки
Вътрешни правила за управление на човешките ресурси
Вътрешни правила за достъп до обществена информация
Стратегия за интернационализация (2022-2027)
Вътрешни правила за мрежова и информационна сигурност
Правилник за пропускателния режим и безопасността (2023/2024)
Правилник за дейността на училището (2023/2024)
Правилник за вътрешния трудов ред (2023)
Вътрешни правила за организация на работната заплата (2023)
Училищем план за сигурност (2023)
Процедура за налагане на санкции на учениците (2023/2024)
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи (2023/2024)
Правилилник за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (2022)
Програмна система за предучилищно образование (2023/2024)
Стратегия за развитие (2020-2024)
План за реализиране на стратегията за развитие (2022/2023)
Мерки за повишаване качеството (2022/2023)
Правила за събиране, съхраняване и ползване на информацията за дейността в НЕИСПУО
Процедура за развитие и управление на човешките ресурси
Етичен кодекс на училищната общност